سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها  |  منابع طبیعی بستر حیات وتوسعه
تماس

نشانی:

بوشهر، میدان معراج (فرودگاه)، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر

تلفن: 87-5554785 (0771)

دورنگار: 5554842 (0771)

دفتر مدیرکل: 7-5554846 (0771)

  • مدیر کل: مهندس غلامر ضا منتظری
  • معاون برنامه ریزی و پشتیبانی: مهندس علیرضا بدیه
  • معاون حفاظت و امور اراضی : مهندس تورج نظری
  • معاون فنی: مهندس  پرویز دانش پور
  • معاون آبخیزداری: دکتر علی جعفری

یگان حفاظت: 5557683 (0771) _ 1504

  • فرمانده یگان حفاظت: سرهنگ رزمجو
  • جانشین یگان حفاظت: حیدر مظفری

پست الکترونیکی: bushehr@frw.org.ir