سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها  |  منابع طبیعی بستر حیات وتوسعه
مشارکت دشتستان
با توجه به اینکه این اداره کل در نظر دارد پروژه نهالکاری با مساحت 50 خکتار در شهرستان دشتستان اجرا نماید، لذا از هم استانی های گرامی تقاضا می شود پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر یا به صورت کتبی و شفاهی به این اداره کل ارسال نمایند. شماره تماس: 33554748 داخلی 113 (اداره بیابان) آدرس پستی: بوشهر - میدان معراج - روبرو فرودگاه - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر

نام
نام خانوادگی
شماره تماس
ارائه نظر

 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)