سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها  |  منابع طبیعی بستر حیات وتوسعه