پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - شناسه خدمات الکترونیک
سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها  |  منابع طبیعی بستر حیات وتوسعه
شناسه خدمات الکترونیک
ارائه مجوز بهره برداری از منابع طبیعی 

نام خدمت

شناسه خدمت

شناسنامه

فرآیند

بستر ارائه خدمت 

 بیانیه سطح توافق خدمت

صدورمجوزتهیه و حمل زغال

13021197100

شناسنامه

فرآیند

 

 بیانیه

صدورمجوزبکارگیری و توسعه انرژیهای پاک

13021197101

شناسنامه

فرآیند

 بیانیه

صدورمجوزبهره برداری محصولات فرعی جنگل و مرتع

13021197102

شناسنامه

فرآیند

 بیانیه

صدوروتمدید پروانه مرتعداری (چرای دام)

13021197103

شناسنامه

فرآیند

 بیانیه

صدورمجوزوحمایت ازتوسعه زراغت چوب دراراضی ملی

13021197104

شناسنامه

فرآیند

 بیانیه

 

ارائه خدمات حمایتی جنگل و مرتع و آبخیزداری 

 

تامین و توزیع بذرجنگلی ومرتعی

13021198101

شناسنامه 

فرآیند

 بیانیه 

توسعه زراعت چوب در مستثنیات

13021198102

شناسنامه

فرآیند

بیانیه 

آبخیزداری وآبخوانداری وجلوگیری ازفرسایش خاک

13021198104

شناسنامه

فرآیند

بیانیه 

ارائه تاییدیه تاسیس تشکلهای جنگل...

13021198113

شناسنامه

فرآیند

 بیانیه

برگزاری کارگاه هاودوره های آموزشی امور جنگل ها...

13021198114

شناسنامه

فرآیند

 بیانیه

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات امور جنگل ها...

13021198118

شناسنامه

فرآیند

 بیانیه

جذب مشارکت مردمی درحفاظت از منابع طبیعی

13021198103

شناسنامه

فرآیند

 بیانیه

 

حفاظت واحیای جنگل ومرتع

 

جنگلداری

13022273100

شناسنامه

فرآیند

 بیانیه

جنگلکاری و توسعه فضای سبز

13022273101

شناسنامه

فرآیند 

  بیانیه

حفظ و احیای مراتع

13022273102

شناسنامه

 فرآیند

  بیانیه

تولید و توزیع نهال جنگلی و مرتعی

13022273103

شناسنامه

فرآیند

  بیانیه

ایجاد و نگهداری پارکهای جنگلی

14042273104

شناسنامه

فرآیند

  بیانیه

بیابان زدایی

14042273105

شناسنامه

فرآیند

  بیانیه

ارائه خدمات طبیعت گردی (اکوتوریسم)

13072273106

شناسنامه

فرآیند

  بیانیه

 

ارائه مجوز حمل محصولات ومحمولات منابع طبیعی 

 

صدورمجوزحمل محصولات فرعی وچوبی جنگل ومرتع

13052275100

شناسنامه

فرآیند

  بیانیه

مجوزقطع وحمل گونه های جنگلی در اراضی مستثنیات

13052275101

 شناسنامه 

فرآیند

  بیانیه

 

ارائه مجوزشرکتهای تخصصی جنگلها مراتع وآبخیزداری 

 

صدوروتمدیدمجوزتاسیس شرکت تخصصی جنگلها...

13017276100

شناسنامه 

فرآیند 

  بیانیه

صدوروتمدیدمجوزفعالیت شرکت تخصصی جنگلها...

13017276101

شناسنامه

 فرآیند

  بیانیه

ابطال مجوزتاسیس / فعالیت شرکت تخصصی جنگلها...

13017276102

شناسنامه

 فرآیند 

  بیانیه

تغییرنام مجوزتاسیس / فعالیت شرکت تخصصی جنگلها..

. 13017276103

شناسنامه

 فرآیند

  بیانیه

تغییرفعالیت مجوزتاسیس /فعالیت شرکت تخصصی جنگلها...

276104

شناسنامه

فرآیند

  بیانیه

 

پاسخ به استعلامهای منابع طبیعی 

 

پاسخ به استعلام طرحهای عمومی.. دولت درعرصه های منابع طبیعی

13022277100

شناسنامه 

فرآیند

  بیانیه

پاسخ به استعلام تخصیص اراضی قابل واگذاری

13022277101

شناسنامه

فرآیند

  بیانیه

پاسخ به درخواست اراضی دستگاههای مشمول ماده 69

13022277102

شناسنامه

فرآیند 

  بیانیه

پاسخ به استعلام معادن در عرصه های منابع طبیعی

13022277103

شناسنامه

فرآیند

  بیانیه

پاسخ به استعلام اراضی

13022277104

شناسنامه

فرآیند

  بیانیه

پاسخگویی به شکایات منابع طبیعی

13022278000

شناسنامه

فرآیند

  بیانیه

پاسخ به اعتراضات مربوط به ملی اعلام شدن اراضی

13022291000

شناسنامه

فرآیند 

  بیانیه

 

چاپ | ارسال به ديگران  |