پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اهداف و وظایف سازمانی
سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها  |  منابع طبیعی بستر حیات وتوسعه
اهداف و وظایف سازمانی

اهم وظايف اداره کل منابع طبيعی وآبخیزداری استان بوشهر
شعار اصلی حفظ ، احيا، ، توسعه وبهره برداری ازجنگلها ومراتع کشور
تهيه وتوزيع وسائل ولوازم مخابراتی وبی سيم واطلاع رسانی جهت جلوگيری ازهرنوع تخلف واطفاء حريق وآموزش به مأمورين وعوامل حفاظتی همکاری واعزام کارکنان برای شرکت در دوره های آموزشی پيشنهاد نيازهای تحقيقاتی وهمکاری دراجرای پروژه های تحقيقاتی توليد وجمع آوری بذر وتعيين مناطق وذخائرجنگلی وامور مراقبتی ونگهداری ازمناطق مذکور ايجاد وتجهيز تفرجگاهها وپارکهای جنگلی وطبيعی ودست کاشت پيگيری درجهت تشکل دامداران وبهره برداران ومجريان طرحهای مرتعداری وهمکاری جهت استفاده ازتسهيلات بانکی برای آنان انجام مطالعات وشناسائی وشناخت ظرفيتهای منطقه ای وتهيه طرحهای جنگلکاری ، احياء و توليدنهال برآورد پتانسيل وظرفيت توليد مراتع وتعداد دام موجود درمراتع ومميزی وتنسيق وتعيين ظرفيت مجاز استفاده ازمراتع تهيه طرح های مرتعداری براساس دستورالعمل های ابلاغی تهيه طرحهای بهره برداری ازمنابع ملی وطبيعی براساس ضوابط ودستورالعملهای ابلاغی انجام ونظارت برعمليات طرحهای مطالعاتی تشکيل کميته وشبکه های موظف ومردمی جهت اطلاع رسانی اطفاء حريق وآتش سوزی درمنابع ملی وطبيعی ايجاد هماهنگی به منظور جلب نيروهای انتظامی وقضائی جهت همکاری درامور حفاظت ازمنابع ملی وطبيعی وجلب همکاری سايرمقامات دولتی ومردمی ايجاد هماهنگی به منظور جلب نيروهای انتظامی وقضائی جهت همکاری درامور حفاظت ازمنابع ملی وطبيعی وجلب همکاری سايرمقامات دولتی ومردمی
انجام امورمربوطه به تشکيلات وبهبود روشهای کاری وطبقه بندی مشاغل وارزشيابی کارکنان بررسی واظهارنظر نسبت به چگونگی اجرای مقررات قانونی جنگلها ومراتع مربوط به وظايف واحد های منابع طبيعی وارائه طريق قانونی تهيه وتنظيم گزارش ارزشيابی پروژه های دردست اجراء درقالب فرمهای نظارتی سازمان برنامه وبودجه وفرمهای ارزشيابی سازمان متبوع.انجام کليه امورکارگزينی شامل استخدام ، انتصاب ، رفاه وبازنشستگی ومستمری بگيران بارعايت موازين ومقررات مربوطه تهيه وتوزيع وسائل ولوازم مخابراتی وبی سيم واطلاع رسانی جهت جلوگيری ازهرنوع تخلف واطفاء حريق وآموزش به مأمورين وعوامل حفاظتی ايجاد هماهنگی به منظور جلب نيروهای انتظامی وقضائی جهت همکاری درامور حفاظت ازمنابع ملی وطبيعی وجلب همکاری سايرمقامات دولتی ومردمی توسعه برنامه های ترويجی جهت جلب مشارکت مردم خصوصا" بانوان روستائی وجنگل نشينان تشکيل کميته وشبکه های موظف ومردمی جهت اطلاع رسانی اطفاء حريق وآتش سوزی درمنابع ملی وطبيعی
افزايش برنامه های آموزشی ترويجی در بين روستائيان ( جنگل نشينان – مرتعداران ) وعشاير افزايش علوفه ( راندمان عملکرد درهکتار) مرتع ازميانگين به حداکثر ظرفيت کنترل تخريب ازطريق آموزش شوراها وبهره برداران، تهيه طرح سوخت فسيلی پيشگيری واطفاء حريق وکنترل آفات ، افزايش شبکه بی سيم وکاهش تخريب ازطريق همکاری وهماهنگی با مراجع قضائی ونيروی انتظامی اخذسندمالکيت ونقشه برداری کل اراضی منابع طبيعی وحاکميت بخشيدن به آن کنترل دام وتعادل بخشيدن به چرای دام وظرفيت مرتع – مميزی وتنسيق مراتع وافزايش تعاونی های بهره بردار سرعت بخشيدن به جذب اعتبارات وتسهيلات بانکی در پيشبرد اهداف جنگل ومراتع استان
:افزايش جنگلکاری توسعه فضای سبز درکليه مکانها وکمربندی شهرها وحاشيه راهها وهمچنين توسعه زراعت چوب تهيه طرحهای مديريت منابع جنگلی وصيانت ازجنگلها ونظارت برآنها
جمع آوری وتنظيم کليه آمار واطلاعات عملکردها واستنتاج آماری وتهيه 14-14-گزارش وتحليل های آماری :طرح جامع حفاظت ازعرصه های منابع طبيعی جلوگيری ازقطع درختان وآتش سوزی ، اجرای طرح جايگزينی سوخت فسيلی ، استقرار شبکه بی سيم طرح ملی نهضت سبز با مشارکت NGO با مشارکت مردم دريک دوره 20 ساله توسعه درختکاری انجام می شود.طرح تعادل دام ومرتع به منظور تعادل دام ومرتع توسعه طرح های مرتع داری تبديل مرتعهای کم بازده است.طرح تکميل مميزی اراضی ، جهت شناسائی وتعيين حدود منابع طبيعی ازسايراراضی می باشد. انجام مراحل مختلف مميزی وتفکيک اراضی ملی از مستثنيات به منظور احراز مالکيت وصدور اسناد مالکيت اراضی ملی به نام سازمان جنگلها ومراتع به نمايندگی دولت جمهوری اسلامی ايران

چاپ | ارسال به ديگران  |